Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3008250
(11)  Patent Number  28954 
(96)  European Application Number  14738895.3 
(96)  European Application Date  12.06.2014 
(97)  European Patent Number  3008250 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  08.08.2018 
(31)  Priority Number  PC20130020 
(32)  Priority Date  13.06.2013 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  20.04.2016 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.03.2019 
(51)  International Patent Classification  E02D 3/12   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/IB2014/062179 
(87)  International Publication Number  WO 2014/199337 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Società Consolidamenti E Fondazioni S.r.l.; Via Ovidio 10, 00193 Roma; IT 
(72)  Inventor(s)  DEL FRANCESE, Mauro; Via Vicolungo 35, 00166 Roma (RM); IT 
(74)  Attorney(s)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Počítačový systém na privádzanie injektážnej malty pre objímkové rúrky s paralelným napájaním 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  12.06.2019 
   Patent in Force maximum until  12.06.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.03.2020 3/2020 MM4A
 
EP 3008250
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3008250
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3008250
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 Type Payment
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2018 Type Delivered
2a Opis 10.10.2018 Type Delivered
2b Plná moc 10.10.2018 Type Delivered
2c Sprievodný list 10.10.2018 Type Delivered
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Type Sent document
EP 3008250
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku