Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3008250
(11)  Číslo patentu  28954 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14738895.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3008250 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PC20130020 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/062179 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/199337 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Società Consolidamenti E Fondazioni S.r.l.; Via Ovidio 10, 00193 Roma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEL FRANCESE, Mauro; Via Vicolungo 35, 00166 Roma (RM); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Počítačový systém na privádzanie injektážnej malty pre objímkové rúrky s paralelným napájaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2019 
   Maximálna platnosť do  12.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.03.2020 3/2020 MM4A
 
EP 3008250
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3008250
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3008250
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 10.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 10.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 10.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 3008250
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku