Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3019500
(11)  Číslo patentu  32327 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14738819.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3019500 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201300421 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 489/08  A61K 31/485  A61P 25/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/064819 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/004240 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  H. Lundbeck A/S; Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE DIEGO, Heidi Lopez; Hælderne 5, DK-2850 Nærum; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Soli nalmefénu ako liečivé prípravky na zníženie konzumácie alkoholu alebo zníženie nadmernej konzumácie alkoholu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2020 
   Maximálna platnosť do  10.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3019500
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3019500
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
1c Opis 08.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 3019500
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku