Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2943066
(11)  Číslo patentu  28097 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14738092.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2943066 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361751017 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/40  A01N 25/32  A01P 13/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/010847 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/110241 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Corteva Agriscience LLC; 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEGENHARDT, Rory; 110 Hayward Cr. NW, Edmonton, AB T6R 3G2; CA;
SATCHIVI, Norbert M.; 3100 Cherub Court, Carmel, IN 46074; US;
MCGREGOR, Bill; 4407-48 Ave, Beaumont, AB T4X 1H3; CA;
WEIMER, Monte R.; 9539 Gladstone Drive, Pittsboro, IN 46167; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Znižovanie fytotoxicity (safening) kyseliny 4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylovej a jej derivátov v obilninách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Maximálna platnosť do  09.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zmeny mien 15.06.2022 11/2022 TC4A
 
EP 2943066
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2943066
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.12.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.12.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.12.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2943066
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2018 Typ Doručené
Opis 03.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 18.05.2022 Typ Odoslané
EP 2943066
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.05.2022 Corteva Agriscience LLC Dow AgroSciences LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku