Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2943192
(11)  Číslo patentu  37909 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14737791.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2943192 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361751820 P, 201361752355 P, 201313794480 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.01.2013, 14.01.2013, 11.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/337  A61K 31/7068  A61P 31/00  A61P 35/04  A61K 45/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/011145 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/110443 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Abraxis BioScience, LLC; 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DESAI, Neil P.; 17383 Sunset Blvd. Suite A250, Pacific Palisades, CA 90272; US;
RENSCHLER, Markus; 3200 N. Ocean Boulevard, Apt. 2605, Fort Lauderdale Florida 33308; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsoby liečby nádoru pankreasu zahŕňajúce paklitaxel a gemcitabín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2023 
   Maximálna platnosť do  10.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2943192
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2021 9 165,50 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.12.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2943192
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 05.08.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 05.08.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 05.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 23.08.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 20.12.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 04.01.2022 Typ Interné listy
EP 2943192
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku