Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3003379
(11)  Číslo patentu  29116 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14736979.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3003379 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20130883 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/70  A61K 8/65  A61K 8/73  A61K 38/39  A61K 31/727  A61K 31/728  A61K 33/38  A61K 9/06  A61K 47/02  A61Q 19/08  A61K 47/36  A61K 47/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/061816 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/191955 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fidia Farmaceutici S.p.A.; Via Ponte della Fabbrica 3/A, 350 31 Abano Terme (PD); IT;
Euroresearch S.r.l.; Viale dei Mille, 20, 20129 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GENNARI, Giovanni; c/o FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme (PD); IT;
PANFILO, Susi; c/o FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme (PD); IT;
SCALESCIANI, Juan, Francisco; c/o EURORESEARCH S.r.l. Via Larga 2, I-20122 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické kompozície obsahujúce kolagén a hyaluronát sodný 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.05.2023 
   Maximálna platnosť do  29.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 3003379
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003379
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.04.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.04.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003379
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.02.2019 Typ Odoslané
EP 3003379
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku