Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3010537
(11)  Číslo patentu  28723 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14734942.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3010537 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13172263 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/13  C12N 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2014/050395 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/204303 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  De Staat der Nederlanden, vert. door de minister Van VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Parnassusplein 5, 2500 EJ Den Haag; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN 'T OEVER, Arend Gesinus; Kuyerhuislaan 26, NL-8024 PD Zwolle; NL;
BAKKER, Wilfridus Adrianus Maria; James Stewartstraat 11, NL-1325 JA Almere; NL;
THOMASSEN, Yvonne Elisabeth; Ko van Dijkstraat 20, NL-6708 ML Wageningen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsoby zabránenia agregácie vírusových zložiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.06.2020 
   Maximálna platnosť do  17.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 3010537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3010537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.05.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3010537
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 04.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 04.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 04.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
EP 3010537
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku