Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3013343
(11)  Číslo patentu  28712 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14733198.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3013343 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13174235 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/439  A61K 31/46  A61K 33/28  A61P 31/12  A61P 31/16  A61P 31/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/063671 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/207187 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG; Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PUETTER, Sigurd; Kuhloweg 46, 58638 Iserlohn; DE;
AMMER, Richard; Am Wunderhuegel 11, 58644 Iserlohn; DE;
SCHMIDBAUER, Michael; Schoenebeckerstrasse 73, 42283 Wuppertal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antivírusovo aktívna farmaceutická kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.06.2023 
   Maximálna platnosť do  27.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 3013343
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3013343
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.05.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3013343
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2018 Typ Doručené
Opis 02.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 3013343
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku