Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3004509
(11)  Číslo patentu  29035 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14733079.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3004509 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202013005164 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 9/13  E06B 9/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/001555 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/195028 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Seuster KG; Tietmecker Weg 1, 585 13 Lüdenscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FISCHER, Jörg; Hofeswiese 54, 44269 Dortmund; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Roletová brána 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.06.2023 
   Maximálna platnosť do  06.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 3004509
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004509
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.06.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.05.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004509
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2018 Typ Doručené
Opis 29.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.01.2019 Typ Odoslané
EP 3004509
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku