Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3004106
(11)  Číslo patentu  28371 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14732019.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3004106 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CH25012013, CH55672013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.06.2013, 03.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN, IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 473/04  A61K 31/52  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/061954 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/195888 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rhizen Pharmaceuticals S.A.; Fritz Courvoisier 40, 2300 La Chaux de Fonds; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAKKALANKA Swaroop K. V. S.; c/o Rhizen Pharmaceuticals SA, Fritz Courvoisier 40, CH-2300 La Chaux-de-Fonds; CH;
BHAVAR Prashant K.; c/o Incozen Therapeutics Pvt. Ltd., 450 Alexandra Knowledge Park, Phase I, Shameerpet, Hyderabad 500078; IN;
VISWANADHA Srikant; c/o Incozen Therapeutics Pvt. Ltd., 450 Alexandra Knowledge Park, Phase I, Shameerpet, Hyderabad 500078; IN;
BABU Govindarajulu; c/o Incozen Therapeutics Pvt. Ltd., 450 Alexandra Knowledge Park, Phase I, Shameerpet, Hyderabad 500078; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Duálne selektívne PI3 delta a gama kinázové inhibítory 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.06.2023 
   Maximálna platnosť do  04.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 3004106
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2017 58,00 EUR
Poplatok za pokračovanie v konaní 07.08.2018 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004106
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.05.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.05.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.05.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.05.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2022 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004106
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2017 Typ Doručené
Opis 24.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2017 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.02.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 30.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o pokračovanie v konaní 07.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za pokračovanie v konaní 09.08.2018 Typ Platba
rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 01.10.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2018 Typ Odoslané
EP 3004106
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku