Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2994126
(11)  Číslo patentu  28417 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14731782.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2994126 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1354211 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/337  A61K 31/5395  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/061239 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/181252 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HIRAWAT, Samit; c/o Novartis Pharmaceuticals Corporation One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US;
MASSACESI, Cristian; c/o Novartis Pharma S.A.S. Boite Postale 308, F-92506 Rueil-Malmaison; FR;
DI TOMASO, Emmanuelle; c/o Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kombinácia inhibítora PI3 kinázy s paklitaxelom na použitie v liečení alebo prevencií rakoviny hlavy a krku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2023 
   Maximálna platnosť do  06.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2994126
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2994126
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2994126
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2018 Typ Doručené
Opis 17.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2018 Typ Odoslané
EP 2994126
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku