Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2970422
(11)  Číslo patentu  27842 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14729996.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2970422 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361800148 P, 201361800795 P, 201361801144 P, 201361821062 P, 201361860176 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013, 15.03.2013, 15.03.2013, 08.05.2013, 30.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00  A61K 47/38  A61K 38/20  C07K 14/54  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/029652 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/145016 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHEER, Justin; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
OUYANG, Wenjun; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
STEFANICH, Eric Gary; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
VANDLEN, Richard; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
HAAS, Philip E.; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
KOLUMAM, Ganesh A.; Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
WANG, Xiaoting; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
ROSS, Jed; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
VAN BRUGGEN, Nicholas; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US;
LEE, Wyne, P.; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  IL-22 polypeptidy a IL-22 Fc fúzne proteíny a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2023 
   Maximálna platnosť do  14.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2970422
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2970422
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2970422
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.07.2018 Typ Doručené
Opis 17.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.07.2018 Typ Doručené
Zoznam sekvencií 17.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 2970422
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku