Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3004155
(11)  Číslo patentu  39226 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14729976.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3004155 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013111893 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 3/04  A61P 3/10  A61P 43/00  C07K 14/605  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2014/002772 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/192284 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ASAMI, Taiji; Fujisawa Kanagawa 251-0012; JP;
NIIDA, Ayumu; Fujisawa Kanagawa 251-0012; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Peptidová zlúčenina 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.05.2023 
   Maximálna platnosť do  27.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3004155
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004155
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004155
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2022 Typ Odoslané
EP 3004155
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku