Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2981194
(11)  Číslo patentu  24274 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14728288.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2981194 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI20130025 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47C 17/04  A47C 17/12  A47C 7/38  A47C 7/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/060420 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/162292 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Edra S.p.a.; Via Livornese Est, 106, 560 30 Perignano di Lari (PI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BINFARE' Francesco; Via Panfilo Castaldi, 28, I-20124 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Diel s nastaviteľnou konfiguráciou na zhotovenie opierok rúk alebo operadiel pre sedadlá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2981194
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.04.2017 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.03.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.03.2019 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.03.2020 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.04.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2981194
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.05.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.05.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 11.05.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 11.05.2017 Typ Doručené
2c Opis 11.05.2017 Typ Doručené
2d Opis 11.05.2017 Typ Doručené
2e Opis 11.05.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2017 Typ Odoslané
EP 2981194
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku