Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3126094
(11)  Číslo patentu  26919 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14727715.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3126094 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24C 1/04  B24C 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/056814 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/149867 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ANT Applied New Technologies AG; Hinter den Kirschkaten 32, 235 60 Lübeck; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LINDE Marco; Sternenring 20, 235 62 Lübeck; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rezacie zariadenie vodnou abrazívnou suspenziou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3126094
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.04.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126094
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.02.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2020 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.03.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126094
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.04.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 26.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.06.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 3126094
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku