Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2908873
(11)  Číslo patentu  26629 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14727614.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2908873 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201309092 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/70  A61L 15/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/051544 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/188175 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Edixomed Limited; 10 Lochside Place, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9RG; GB;
First Water Limited; Hilldrop Lane Ramsbury, Marlborough Wiltshire SN8 2RB; GB;
Queen Mary University of London; Mile End Road, London E1 4NS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WOOD Christopher Barry; c/o Edixomed Limited, c/o Nucana Regus,10 Lochside Place, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9RG; GB;
MUNRO Hugh Semple; c/o First Water Limited, Hilldrop Lane, Ramsbury, Marlborough Wiltshire SN8 2RB; GB;
BOOTE Nicholas David; c/o First Water Limited, Hilldrop Lane, Ramsbury, Marlborough Wiltshire SN8 2RB; GB;
STEWART Joanne Ellen; c/o Queen Mary University of London, Mile end Road, London E1 4NS; GB;
TUCKER Arthur Tudor; c/o Queen Mary University of London, Mile end Road, London E1 4NS; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Systém na transdermálne podávanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.05.2018 
   Maximálna platnosť do  20.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2019 2/2019 MM4A
 
EP 2908873
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2908873
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2908873
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.02.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.02.2018 Typ Doručené
2a Opis 08.02.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 08.02.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
EP 2908873
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku