Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3019095
(11)  Číslo patentu  30569 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14726937.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3019095 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201312476 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/122   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/060449 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/003845 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Price Invena APS; Kronprinsessegade 36, 2nd Floor, 1306 Copenhagen K; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JENSEN, Knud Lykke; Ørsholtvej 26B, 3490 Kvistgård; DK;
SØLBECK, Peter; Egtoftevej 11, 2950 Vedbæk; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Vylepšená svorka na použitie s nástrojom na strihanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.05.2022 
   Maximálna platnosť do  21.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
 
EP 3019095
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.03.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.05.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3019095
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.03.2019 Typ Doručené
1a Opis 29.03.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.03.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 16.04.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 16.04.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2019 Typ Odoslané
EP 3019095
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku