Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2999711
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14726731.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2999711 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201309248, 201404301 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.05.2013, 11.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 7/62  A61K 38/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/051547 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/188178 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Spero Therapeutics, Inc.; 675 Massachusetts Avenue, 14th Floor, 021 39 Cambridge, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BROWN Pamela; Cantab Anti-Infectives Limited 4th Floor Reading Bridge House George Street, Reading Berkshire RG1 8LS; GB;
DAWSON Michael; Cantab Anti-Infectives Limited 4th Floor Reading Bridge House George Street, Reading Berkshire RG1 8LS; GB;
SIMONOVIC Mona; Cantab Anti-Infectives Limited 4th Floor Reading Bridge House George Street, Reading Berkshire RG1 8LS; GB;
BOAKES Steven; Cantab Anti-Infectives Limited 4th Floor Reading Bridge House George Street, Reading Berkshire RG1 8LS; GB;
DUPERCHY Esther; Cantab Anti-Infectives Limited 4th Floor Reading Bridge House George Street, Reading Berkshire RG1 8LS; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2999711
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2999711
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2999711
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
EP 2999711
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku