Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2994707
(11)  Číslo patentu  27044 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14726514.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2994707 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3792013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01G 49/14  F26B 21/06  F26B 3/00  C01D 5/18  F26B 17/00  F26B 21/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/001177 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/180547 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz Technology and Asset Management GmbH; Stattegger Strasse 18, 8045 Graz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRÖHL Paul Bernhard; Friedbergweg 16/1, 882 12 Ravensburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob získavania solí so zníženým obsahom kryštálovej vody 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 08/2018 SC4A
 
EP 2994707
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.04.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.04.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2994707
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.04.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 05.04.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 05.04.2018 Typ Doručené
1c Opis 05.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.04.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2018 Typ Odoslané
EP 2994707
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku