Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3004030
(11)  Číslo patentu  25191 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14726502.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3004030 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  503612013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05F 9/02  C05F 17/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2014/050103 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/190364 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hageneder Willibald; Kapellenweg 5, 4643 Pettenbach; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hageneder Willibald; Kapellenweg 5, 4643 Pettenbach; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na výrobu humusu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.04.2022 
   Maximálna platnosť do  24.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2018 01/2018 SC4A
 
EP 3004030
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.04.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.04.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.04.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.04.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004030
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.09.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 04.09.2017 Typ Doručené
2b Opis 04.09.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 29.09.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 29.09.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 29.09.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2017 Typ Odoslané
EP 3004030
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku