Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3054950
(11)  Číslo patentu  25691 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14726443.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3054950 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4985  A61P 25/04  A61K 45/06  A61K 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PT2014/000028 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/171004 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.; Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira, 2710-089 Sintra; PT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARDAL FILIPE Augusto Eugénio; Rua Sargento José Paulo dos Santos N.º 8, P-1800-331 Lisboa; PT;
EUFRÁSIO PEDROSO Pedro Filipe; Rua Joaquim Rocha Cabral N.º 14 - 9º B, P-1600-075 Lisboa; PT;
ALMEIDA PECORELLI Susana Marques; Rua Camilo Pessanha N.º 138, Murches, P-2755-254 Alcabideche; PT;
CASIMIRO CAIXADO Carlos Alberto Eufrásio; Rua Sra Do Socorro N.º 5, Longo da Vila, P-2640-433 Mafra; PT;
LOPES Ana Sofia Da Conceição; Travessa do Valinho N.º 3 - 1º trás-meio, Póvoa da Galega, P-2665-364 Milharado; PT;
DAMIL João Carlos; Rua Cidade Torres Vedras N.º 15, Ermegeira, Maxial, P-2565-433 Torres Vedras; PT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  (R)-pirlindol a jeho farmaceuticky prijateľné soli na použitie v medicíne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2022 
   Maximálna platnosť do  09.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 03/2018 SC4A
 
EP 3054950
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.02.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.04.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3054950
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 06.11.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 06.11.2017 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2017 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2017 Typ Doručené
3a Opis 31.10.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 31.10.2017 Typ Doručené
4 Žiadosť o opravu 31.10.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
EP 3054950
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku