Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2999810
(11)  Číslo patentu  29242 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14725717.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2999810 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13168985 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01F 1/10  D01F 6/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/060644 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/187948 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DSM IP Assets B.V.; Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VLASBLOM, Martin Pieter; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL;
GIJSMAN, Pieter; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  UHMWPE vlákno 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.05.2023 
   Maximálna platnosť do  23.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2999810
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2999810
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.04.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.04.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2999810
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2999810
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku