Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2994172
(11)  Číslo patentu  27303 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14723701.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2994172 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20130732 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 15/44  A61K 9/00  A61K 47/34  A61K 9/70  A61K 31/355  A61L 15/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/000979 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/180527 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HULKA S.R.L.; Viale della Scienza 26, 45100 Rovigo; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PANIN Giorgio; Via Vittorio Veneto 48/B, I-45100 Rovigo; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(54)  Názov  Kryt pre kožnú aplikáciu obsahujúci vitamín E alebo jeho ester 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2023 
   Maximálna platnosť do  11.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 14.09.2022 17/2022 PC4A
 
EP 2994172
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.05.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.04.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2994172
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.03.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2994172
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.04.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 14.05.2018 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.05.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.06.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 04.07.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 25.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 28.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.04.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 28.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.04.2022 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.08.2022 Typ Doručené
EP 2994172
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.08.2022 HULKA S.R.L. BIO.LO.GA. S.r.l.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku