Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2968493
(11)  Číslo patentu  28250 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14723475.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2968493 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2013/055409 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  C07K 14/705  C07K 14/74  C07K 14/005   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/059802 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/141176 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Biologicals SA; Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COLLOCA, Stefano; Viale Città d'Europa 679, 00144 Rome; IT;
CORTESE, Riccardo; Elisabethenstrasse 15, 4051 Basel; CH;
FOLGORI, Antonella; Viale Città d'Europa 679, 00144 Rome; IT;
NICOSIA, Alfredo; Viale Città d'Europa 679, 00144 Rome; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zlepšené poxvirálne vakcíny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2023 
   Maximálna platnosť do  14.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2968493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968493
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2018 Typ Doručené
Opis 23.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
EP 2968493
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku