Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3105602
(11)  Číslo patentu  40255 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14722794.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3105602 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500132014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 38/40  G01R 15/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2014/050013 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/122855 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grno, Ladislav; Dlhe Diely II/8, 841 04 Bratislava 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grno Ladislav; Dlhe Diely II/8, 841 04 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Snímač a metóda merania elektrického prúdu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.04.2024 
   Maximálna platnosť do  15.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3105602
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3105602
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3105602
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2022 Typ Odoslané
EP 3105602
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku