Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2986539
(11)  Číslo patentu  28718 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14722718.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2986539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1300893 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 11/00  A61M 15/08  B65D 83/38  B65D 83/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/000546 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/170736 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratoires THEA; 12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEFEMME, Alain; 7 rue des Galoubies, 63400 Chamalières; FR;
MERCIER, Fabrice; 34 avenue Leon Blum, 63000 Clermont-ferrand; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Fľaška na balenie kvapaliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.04.2023 
   Maximálna platnosť do  15.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2986539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2986539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2986539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2018 Typ Doručené
Opis 15.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 15.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 07.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2986539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku