Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2997179
(11)  Číslo patentu  28884 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14722239.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2997179 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13167470 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25B 11/03  C02F 1/461  C02F 1/463  C25B 11/04  C25B 1/04  C02F 1/66  C02F 101/10  C02F 101/14  C02F 101/22  C25B 11/031  C25B 11/032  C25B 11/042  C25B 11/043  C25B 11/045  C25B 11/046  C25B 11/047  C25B 11/048  C25B 11/049  C25B 11/051  C25B 11/052  C25B 11/054  C25B 11/055  C25B 11/057  C25B 11/065  C25B 1/044   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/059548 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/184106 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Höganäs AB (publ); Bruksgatan 35, 26383 Höganäs; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TANDUKAR, Madan; 292 Tilth Street, Cary, North Carolina 27519; US;
UNGER, Kyle; 1205 Fallen Acorn Circle, Cary, North Carolina 27519; US;
ENDLER, Paul; 136 Colonial Dr., Davidsville, Pennsylvania 15928; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Elektrochemický článok a jeho použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2023 
   Maximálna platnosť do  09.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2997179
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2997179
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.04.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.04.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2997179
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2018 Typ Doručené
Opis 17.10.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 17.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 17.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 15.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2997179
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku