Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3125780
(11)  Číslo patentu  26648 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14721990.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3125780 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/12  A61B 17/128   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PL2014/000031 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/152741 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JITMED Sp. z o.o.; Al. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROGOWSKI Jan; ul. Zofii Nalkowskiej 22, PL-83-110 Tczew; PL;
BRZEZINSKI Maciej; ul. Wesierska 53, PL-80-178 Gdansk; PL;
DABROWSKI Leszek; ul. Lódzka 42 B 3, PL-80-180 Gdansk; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Leška Rudolf, advokát; Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Zariadenie pre oklúziu uška ľavej predsiene srdca 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Maximálna platnosť do  31.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3125780
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3125780
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.03.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.03.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3125780
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.03.2018 Typ Doručené
Opis 27.03.2018 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 27.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.03.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 29.06.2022 Typ Odoslané
EP 3125780
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku