Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2989110
(11)  Číslo patentu  31493 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14721738.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2989110 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20130308, 20140066 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.04.2013, 29.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ, CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 9/54  A61P 35/04  A61K 31/662   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2014/000035 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/173374 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Smart Brain s.r.o.; Vídenská 1083, 142 20 Praha 4; CZ;
Biotechnologicky ustav AV CR, v.v.i.; Prumyslova 595, 252 50 Vestec; CZ;
Neuzil, Jirí; Poljanovova 3158/5, 14300 Praha 4; CZ;
Springtide Ventures s.r.o.; Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NEUZIL, Jirí; Poljanovova 3158/5, 14300 Praha 4; CZ;
STURSA, Jan; Petýrkova 1948, 14800 Praha4; CZ;
WERNER, Lukás; Chomutovská 1229, 43201 Kadan; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Deriváty tamoxifénu na liečbu neoplastických chorôb, najmä s vyššou hladinou proteínu HER2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2023 
   Maximálna platnosť do  07.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 2989110
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989110
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989110
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2018 Typ Doručené
Opis 09.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.02.2019 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.05.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 16.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.08.2019 Typ Odoslané
EP 2989110
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.02.2019 Smart Brain s.r.o. Smart Brain s.r.o.
Biotechnologicky ustav AV CR, v.v.i. Neuzil, Jirí
Neuzil, Jirí Biotechnologicky ustav AV CR, v.v.i.
Springtide Ventures s.r.o. KKCG AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku