Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2983509
(11)  Číslo patentu  30165 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14721098.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2983509 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361793088 P, 201414204660 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013, 11.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 27/00  A23K 10/40  A23K 20/20  A23L 27/40  C01B 33/12  C08K 3/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/027677 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/152736 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Operations GmbH; Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GALLIS, Karl, W.; 722 Concord Point Drive, Perryville, MD 21903; US;
NASSIVERA, Terry, W.; 4 Salem Court, North East, MD 21901; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(54)  Názov  Systém na podávanie roztoku soli na báze oxidu kremičitého 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  14.06.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
2 Zmeny mien 28.07.2021 14/2021 TC4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 07.12.2021 23/2021 MC4A
 
EP 2983509
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.02.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.03.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.03.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2983509
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2019 Typ Doručené
2a Opis 20.02.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 20.02.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 20.02.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.07.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 02.07.2021 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 02.07.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 21.07.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.07.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 27.07.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 27.07.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 30.07.2021 Typ Odoslané
EP 2983509
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.07.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.07.2021 Evonik Operations GmbH Evonik Degussa GmbH
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.07.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku