Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2968457
(11)  Číslo patentu  28878 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14721085.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2968457 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361785977 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/436  A61K 38/13  A61K 38/17  A61K 38/51  A61K 45/06  A61P 37/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/026677 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/151919 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baxalta Incorporated; 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, IL 60015; US;
Baxalta GmbH; Zählerweg 4, 6300 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JOHNSON, Richard; 442 Quigley Street, Mundelein, IL 60060; US;
ZHANG, Jenny, Zheng; c/o Colombia University 116th and Broadway, New York, NY 10027; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Faktor H na transplantáciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.03.2020 
   Maximálna platnosť do  13.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2968457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.02.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968457
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 15.10.2018 Typ Doručené
2b Výkresy 15.10.2018 Typ Doručené
2c Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
2d Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
2e Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2968457
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku