Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2991987
(11)  Číslo patentu  27796 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14719767.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2991987 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13166293 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 473/16  C07D 473/18  C07D 473/34  C07D 519/00  A61K 31/52  A61P 3/00  A61P 1/00  A61P 9/00  A61P 25/00  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/058545 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/177490 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BENDELS, Stefanie; Bruennlirain 9a, CH-4125 Riehen; CH;
GRETHER, Uwe; Kirchgasse 4, 79588 Efringen-Kirchen; DE;
KIMBARA, Atsushi; 1-135 Komakado, GotembaShizuoka 412-8513; JP;
NETTEKOVEN, Matthias; Ruetteweg 3, 79639 Grenzach-Wyhlen; DE;
ROEVER, Stephan; Auf der Neusetze 19, 79594 Inzlingen; DE;
ROGERS-EVANS, Mark; Rosenweg 6, CH-4103 Bottmingen; CH;
SCHULZ-GASCH, Tanja; Baselweg 7, CH-4417 Ziefen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Purínové deriváty ako agonisty receptora CB2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.04.2023 
   Maximálna platnosť do  28.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2991987
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2991987
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2991987
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.07.2018 Typ Doručené
Opis 10.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
EP 2991987
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku