Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2989086
(11)  Číslo patentu  28916 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14719328.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2989086 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1353793 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  A61K 38/07  A61K 38/40  C07D 417/12  C07D 417/14  C07D 207/08  C07K 5/02  A61P 35/00  A61K 31/401  A61K 31/4025  A61K 31/427  A61K 31/4439   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/058422 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/174060 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pierre Fabre Médicament; 45 Place Abel Gance, 921 00 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PEREZ, Michel; 45 chemin de la Pique, F-81100 Castres; FR;
RILATT, Ian; 67 chemin de Montplaisir, F-81100 Castres; FR;
LAMOTHE, Marie; 12 rue du Commandant Prat, F-81100 Castres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty dolastatínu 10 a auristatínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2023 
   Maximálna platnosť do  25.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2989086
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989086
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989086
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2018 Typ Doručené
Opis 18.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.01.2019 Typ Odoslané
EP 2989086
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku