Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2961481
(11)  Číslo patentu  25215 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14718638.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2961481 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1351766 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 31/00  A61K 38/17  A61K 45/06  A61K 31/728  A61K 38/08  A61K 9/00  A61K 9/06  A61K 47/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2014/050383 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/131974 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratoires Thea S.A.S.; 12 rue Blériot, ZI du Brézet, 631 00 Clermont-Ferrand; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEFEVRE Jean-Marie; 30 rue des 3 Cailloux, F-80000 Amiens; FR;
PEYROT Jacques; 43 rue Blatin, F-63000 Clermont-Ferrand; FR;
ALLART Jean-Claude; -, décédé; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Topická antimikrobiálna dermatologická kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2022 
   Maximálna platnosť do  24.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2018 1/2018 SC4A
 
EP 2961481
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961481
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.02.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.01.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.01.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.01.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961481
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2017 Typ Doručené
Opis 18.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 18.09.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.09.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.10.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.12.2017 Typ Odoslané
EP 2961481
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku