Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2984674
(11)  Číslo patentu  28075 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14718509.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2984674 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361809524 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01J 37/34  C23C 14/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/000927 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/166620 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon; Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon SZ; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRASSNITZER, Siegfried; Runastrasse 40A, A-6800 Feldkirch; AT;
HAGMANN, Juerg; Farbbachstrasse 15, CH-9468 Sax; CH;
KERSCHBAUMER, Joerg; Illstrasse 17, A-6800 Feldkirch; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rozprašovací terč so zvýšenou kompatibilitou výkonu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2021 
   Maximálna platnosť do  07.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 20.12.2021 24/2021 MM4A
 
EP 2984674
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2984674
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.04.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.04.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2984674
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 02.08.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 02.08.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.08.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.10.2018 Typ Odoslané
EP 2984674
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku