Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2844603
(11)  Číslo patentu  26434 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14717673.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2844603 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013006129, PCT/EP2013/001094 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.04.2013, 15.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66F 7/06  B62D 65/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/000962 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/166634 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mohr Lizenz Verwaltungs GmbH; Hofstraße 11a, 336 07 Bielefeld; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mohr Christoph; Hofstraße 11a, 336 07 Bielefeld; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29 augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Rám dopravníka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 05/2018 SC4A
 
EP 2844603
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.04.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.04.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.04.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 8 298,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2844603
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.11.2017 Typ Doručené
1b Opis 16.11.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 16.11.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2017 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2018 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 21.02.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.04.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 06.04.2018 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2018 Typ Odoslané
EP 2844603
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku