Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2969172
(11)  Číslo patentu  24571 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14717570.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2969172 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361781531 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 8/00  B01J 38/04  B01J 8/02  B01J 8/04  B01J 23/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/024075 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/159543 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Clariant International Ltd; Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRIDMAN Vladimir; 418 Glensford Drive, Louisville, Kentucky 40245; US;
PANDITRAO Sunil S.; 123 Winding Hill Drive, Hackettstown, New Jersey 07840; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob odstavenia reaktora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.03.2022 
   Maximálna platnosť do  12.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2969172
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.02.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.02.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.03.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.03.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2969172
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 14.06.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 14.06.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 14.06.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 07.06.2017 Typ Doručené
3b Opis 07.06.2017 Typ Doručené
4 Žiadosť o opravu 28.09.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 28.09.2017 Typ Doručené
4b Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2017 Typ Doručené
5 Žiadosť o opravu 28.09.2017 Typ Doručené
5a Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2017 Typ Doručené
5b Sprievodný list 28.09.2017 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2017 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 31.08.2021 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 03.09.2021 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 03.09.2021 Typ Doručené
8b Plná moc 03.09.2021 Typ Doručené
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2021 Typ Platba
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2969172
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.09.2021 Clariant International Ltd Clariant Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.09.2021 FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku