Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2976359
(11)  Číslo patentu  29533 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14717386.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2976359 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361803647 P, 201361875399 P, 201361883151 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.03.2013, 09.09.2013, 26.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/22  A61K 39/395  A61P 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/031279 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/153435 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US;
Baylor College Of Medicine; One Baylor Plaza, Houston, TX 77030; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Brendan; Baylor College of Medicine One Baylor Plaza Room R814, Houston, TX 77030; US;
SAMPATH, Kuber, T.; 98 Pamela Drive, Holliston, MA 01746; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsoby liečenia osteogenesis imperfecta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.03.2023 
   Maximálna platnosť do  20.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 15.06.2022 11/2022 SC4A
 
EP 2976359
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.12.2018 162,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2976359
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2976359
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 18.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 24.05.2022 Typ Odoslané
EP 2976359
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku