Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2964784
(11)  Číslo patentu  34882 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14717167.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2964784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201304030 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/6858   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/050650 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/135872 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LGC Genomics Limited; Queens Road, Teddington, Middlesex TW11 0LY; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JAIN, Nisha; LGC Genomics Limited Units 1 & 2 Trident Industrial Estate Pindar Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 0WZ; GB;
HOLME, John Edmond; LGC Genomics Limited Units 1 & 2 Trident Industrial Estate Pindar Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 0WZ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Systém detekcie polymerázovej reťazovej reakcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.03.2022 
   Maximálna platnosť do  05.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2964784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2964784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.01.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2964784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.09.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 2964784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku