Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2964248
(11)  Číslo patentu  31889 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14714943.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2964248 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201304041, 201361773225 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2013, 06.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/01  A61K 9/06  A61P 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/054319 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/135622 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RADIADERM LIMITED; 35 Ballards Lane, London, N3 1XW; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAIT, Mark; Unit 3&4 Mead Business Centre The Mead Lane, Hertford Hertfordshire SG13 7BJ; GB;
BISHOP, George; c/o Water-Jel Technologies LLC 50 Broad Street, Carlstadt, New Jersey 07072; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Liečba a profylaxia radiačnej dermatitídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.03.2023 
   Maximálna platnosť do  06.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.11.2022 22/2022 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.11.2022 22/2022 PC4A
 
EP 2964248
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2022 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2022 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2964248
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.05.2021 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.04.2022 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2964248
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2019 Typ Doručené
Opis 21.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 21.08.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 19.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 19.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 17.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 2964248
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.11.2022 SAFEGUARD MEDICAL HOLDCO, LLC Water-Jel Europe LLP
2 Prevod majiteľa 03.11.2022 RADIADERM LIMITED SAFEGUARD MEDICAL HOLDCO, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku