Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2969099
(11)  Číslo patentu  27664 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14714890.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2969099 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361785038 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 15/36  C07K 16/00  C07K 1/18  C07K 14/705  C07K 14/715  C07K 1/22  C07K 16/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/023682 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/159441 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TREJO, Samuel Ray; 211 Woodridge Drive, Saunderstown, Rhode Island 02874; US;
BRAKE, Robert Perry; 24 Hanson Road, Barrington, Rhode Island 02806; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Odstránenie vylúhovaného ligandu pri afinitnom čistení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.03.2023 
   Maximálna platnosť do  11.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 11.05.2022 9/2022 SC4A
 
EP 2969099
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.06.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2969099
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2969099
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 13.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.09.2018 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 25.04.2022 Typ Odoslané
EP 2969099
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku