Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2978859
(11)  Číslo patentu  29022 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14714628.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2978859 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13161386 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/055790 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/154606 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUBÉ, Marie-Pierre; c/o Centre de recherche Institut de Cardiologie de Montreal 5000 rue Bélanger Est bureau S-1430, Montreal H1T 1C8; CA;
NIESOR, Eric J.; Chemin de Bonmont 13c, CH-1260 Nyon; CH;
TARDIF, Jean-Claude; c/o Montreal Heart Institute 5000 Belanger East street, Montreal H1T 1C8; CA;
UPMANYU, Ruchi; 6 Falcon Way Shire Park, Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Genetické markery určené na predikovanie reakcie na liečbu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.03.2023 
   Maximálna platnosť do  24.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2978859
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978859
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978859
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2018 Typ Doručené
Opis 23.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 23.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.02.2019 Typ Odoslané
EP 2978859
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku