Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2989155
(11)  Číslo patentu  29172 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14713865.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2989155 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13165285 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 5/549  C08L 43/04  C08G 18/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/056504 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/173638 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huntsman International LLC; 500 Huntsman Way, Salt Lake City, UT 84108; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PHANOPOULOS, Christopher; Sterrebeeklaan 79, B-3080 Moorsel; BE;
HOLVOET, Servaas; Hollestraat 12, B-3020 Veltem-Beisem; BE;
DESESQUELLES, Fabrice; Rue du Vautour 51, B-1000 Brussel; BE;
KLEIN, Rene, Alexander; Kluisveldstraat 15, B-3320 Hoegaarden; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kompozícia zahŕňajúca silylované polyméry 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.04.2023 
   Maximálna platnosť do  01.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2989155
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989155
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989155
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2018 Typ Doručené
Opis 21.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2989155
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku