Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2964538
(11)  Číslo patentu  25574 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14713772.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2964538 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013203649 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 5/42  B65D 19/38  B65D 5/32  B65D 19/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/054145 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/135520 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brodes GmbH; Baudirektor-Hahn-Str. 2, 27472 Cuxhaven; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schader Horst; Liebigstrasse 3, 363 04 Alsfeld; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rúrkové spojenie a nosný rám s rúrkovým spojením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.03.2021 
   Maximálna platnosť do  04.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 02/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2019 12/2019 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2019 12/2019 PC4A
 
EP 2964538
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.02.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.02.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.02.2020 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2964538
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 27.10.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 27.10.2017 Typ Doručené
1b Opis 27.10.2017 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 30.10.2017 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.01.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 03.05.2019 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 03.05.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 03.05.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 03.05.2019 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 03.05.2019 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
8 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 24.05.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 15.07.2019 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 15.07.2019 Typ Doručené
10 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.08.2019 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 14.10.2019 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.11.2019 Typ Odoslané
EP 2964538
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.11.2019 BRODES AG Schader Horst
2 Prevod majiteľa 05.11.2019 Brodes GmbH BRODES AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku