Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2967114
(11)  Číslo patentu  27425 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14713269.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2967114 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1300549 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23G 4/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/059623 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/141061 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tereos Starch & Sweeteners Belgium; Burchtstraat 10, 9300 Aalst; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAMUEL, Nadia; Z.I. et Portuaire B.P. 32, F-67390 Marckolsheim; FR;
BENSOUISSI, Adbelfattah; Burchtstraat 10, B-9300 Aalst; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob zlepšenia organoleptických vlastností žuvačiek bez cukru na báze sorbitolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.03.2022 
   Maximálna platnosť do  11.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2967114
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2967114
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.02.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2967114
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.05.2018 Typ Doručené
Opis 28.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.06.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 29.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 09.06.2022 Typ Odoslané
EP 2967114
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku