Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2996514
(11)  Číslo patentu  28458 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14713063.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2996514 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013104886 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 88/47   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/055383 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/183909 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karl Simon GmbH & Co. KG; Sulgener Str. 19 - 23, 78733 Aichhalden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BANTLE, Ulrich; Im Jörgenbrunnen 9, 72186 Empfingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Posuvné usporiadanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.03.2021 
   Maximálna platnosť do  18.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2021 22/2021 MM4A
 
EP 2996514
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2996514
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.03.2019 232,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.03.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2996514
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 19.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 19.09.2018 Typ Doručené
2d Patentové nároky 19.09.2018 Typ Doručené
2e Výkresy 19.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.11.2018 Typ Odoslané
EP 2996514
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku