Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2972372
(11)  Číslo patentu  27911 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14712783.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2972372 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361776334 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/444  A61K 31/497  A61K 31/501  G01N 33/574  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/059585 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/141038 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHE, Jianwei; 6306 sagebrush bend way, San Diego California 92130; US;
HARRIS, Jennifer; c/o Novartis Institute for Functional Genomics Inc. 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego California 92121; US;
HSIEH, Hsin-i; c/o Novartis Institute for Functional Genomics Inc. 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego California 92121; US;
LI, Jie; c/o Novartis Institute for Functional Genomics Inc. 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego California 92121; US;
LIU, Jun; c/o Novartis Institute for Functional Genomics Inc. 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego California 92121; US;
NG, Nicholas; c/o Novartis Institute for Functional Genomics Inc. 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego California 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Markery súvisiace s Wnt inhibítormi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.03.2023 
   Maximálna platnosť do  10.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2972372
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2972372
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2972372
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.07.2018 Typ Doručené
Opis 23.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
EP 2972372
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku