Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2978687
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14712749.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2978687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201305485 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 83/42  A24F 47/00  A61M 15/06  B65D 83/48  B65D 83/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/050936 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/155090 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kind Consumer Limited; 79 Clerkenwell Road, London EC1R 5AR; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEARN, Alex; Studio 17 101 Clerkenwell Road, London Greater London EC1R 5BX; GB;
GUPTA, Ritika; c/o Kind Consumer Limited 79 Clerkenwell Road, London Greater London EC1R 5AR; GB;
GONZALEZ CAMPOS, Rene Mauricio; 46 Basement Priory Park Road, London Greater London NW6 7UN; GB;
NYEIN, Khine Zaw; 71 Jupiter House 14 Apple Grove, Harrow Middlesex HA2 0FE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Tlaková plniaca nádoba s vypúšťacím ventilom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33569595 1 Senzer Limited nevýlučná 27.02.2020 platná
 
EP 2978687
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 21.10.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 21.10.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2021 Typ Platba
EP 2978687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku