Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2948424
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14712214.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2948424 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1350617, 1363444 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2013, 23.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 45/82  C07C 47/58  B01D 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/051023 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/114590 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rhodia Operations; 52, rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAYET, Hubert; 13 Impasse Fabre d'Eglantine, 69800 Saint Priest; FR;
REVELANT, Denis; 4 rue Bossuet, 69740 Genas; FR;
VIBERT, Martine; 27 rue Barrème, 69006 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob čistenia prírodného vanilínu 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov  PDF 
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok 13.01.2021 1/2021 BA9A
 
EP 2948424
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 20.11.2020 5,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2948424
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2948424
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka 19.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Patentové nároky 19.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 19.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.11.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 24.11.2020 Typ Platba
EP 2948424
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku