Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2961368
(11)  Číslo patentu  27912 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14712076.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2961368 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361769918 P, 201361835042 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2013, 14.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61G 1/02  A61G 1/04  A61G 1/044  A61G 1/056   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/019056 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/134321 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferno-Washington, Inc.; 70 Weil Way, Wilmington, OH 45177-9371; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAGILL, Brian; c/o Ferno-Washington Inc. 70 Weil Way, Wilmington, OH 45177-9371; US;
VALENTINO, Nicholas Vittorio; 1904 Wyoming Street, Dayton, OH 45410; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Transportné nosidlá s pohonom a mechanizmom na nastavenie kolies 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.02.2021 
   Maximálna platnosť do  27.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.10.2021 20/2021 MM4A
 
EP 2961368
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961368
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2019 232,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.01.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961368
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Sprievodný list 26.07.2018 Typ Doručené
1b Opis 26.07.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 05.09.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 05.09.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 2961368
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku